News & Announcements

School is open on Tuesday June 7th

Tuesday JUNE 7th is a regular school day. All students are expected to attend their regular classes. El martes 7 de JUNIO es un día escolar normal. Se espera que todos los estudiantes asistan a sus clases regulares. ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਜੂਨ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Magalavāra 7 jūna ika niyamita sakūlī dina hai. Sārē vidi'ārathī'āṁ tōṁ unhāṁ dī'āṁ niyamata kalāsāṁ vica hāzara hōṇa dī umīda kītī jāndī hai.

Spring Recess

We wish you all a safe and restful spring break. Reminder there is NO Saturday school this week (4/16) or next (4/23). Classes resume on April 30th.

Virtual PTA Meeting Thursday May 12th at 6:30PM

Join us for our virtual PTA meeting Thursday May 12th! |¡Únase a nosotras para nuestra reunión virtual de la PTA el jueves 12 de mayo! |ਵੀਰਵਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੀਟੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!
Vīravāra 12 ma'ī nū sāḍī varacu'ala pīṭī'ē mīṭiga la'ī sāḍē nāla śāmala hōvō!

Join a SAYA Club Today!

Looking for something fun to do or new people to meet? Come check out all these FREE clubs after school!

ENL Parent Night March 8, 2022 @ 6pm

ENL Parent Night Spring 2022
Date: Tuesday, Mar 8, 2022
Time: 6:30 PM
Location: Zoom
Click on the link in the flyer to join

Learn about:
● Examination Requirements
● College and Career Readiness
● Richmond Hill HS expectations
● Graduation requirements
● After school tutoring, clubs, and sports
● Advice for supporting our student

Spring 2022 Parent-Teacher Conferences

We would like to invite your to Richmond Hill High School's virtual parent teacher conferences on Wednesday March 16 from 5:30-8:00PM and Friday March 18 from 12:50-2:50PM. Please visit our website for more information| Nos gustaría invitarlos a las conferencias virtuales de padres y maestros de Richmond Hill High School el miércoles 16 de marzo de 5:30 p. m. a 8:00 p. m. y el viernes 18 de marzo de 12:50 a 2:50 p. m. Por favor, por favor visite nuestro sitio web para obtener más información |ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30-8:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:50-2:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ
RSS Feed